DEL ARTIKLEN

Husforsikring: Hvordan forsikrer jeg boligen bedst?


De fleste af os har et tæt forhold til vores bolig, det gælder sikkert også dig. Det er rammen for vores liv. Livet med alt det og med alle dem, vi holder af. Boligen kan endda være vores hobby, som vi både bruger en masse tid og penge på. Set med de briller er Husforsikringen en nøglespiller i den samlede forsikringspakke. Det betyder nemlig, at du får den hjælp, du har brug for, hvis uheldet er ude.

 
Du kan blive ramt af uheld, som river hverdagslivet væk og tvinger dig til at rykke ud af din bolig i kortere eller længere tid. Det ved du. Det kan være svært at forholde sig til, når den ene dag tager den anden. Men måske du alligevel har haft venner eller veninder, hvis bolig blev så skadet, at de for alvor fik testet dækningen på den Husforsikring, de havde tegnet. Dét har mange af os.

De fleste forsikringsselskaber tilbyder fornuftige Husforsikringer. Selve forsikringsdækningen kan variere fra selskab til selskab, og derfor er det en god ide, at du tjekker dækningsvilkårene. Få eventuelt også en grundig rådgivning af din faste kontaktperson ved dit forsikringsselskab.

 

 

Hvornår dækker en Husforsikring?


En Husforsikring fungerer på samme måde som en Ulykkesforsikring eller en Kaskoforsikring på bilen. Du forsikrer dig grundlæggende mod pludselig opståede og uventede skader på huset. Til gengæld dækker din Husforsikring ikke de skader, der opstår over tid, fordi du ikke vedligeholder dit hus.

 

 


Tjek her, hvad en Husforsikring dækker såfremt betingelserne er opfyldt:

 

Brand


Bygningsbeskadigelse ved:

 

  • Tyveri- og hærværksskader
  • Storm-, vand- og frostskader
  • Pludselig opstået skade
  • Retshjælpsforsikringen dækker tvister, som er opstået i privatlivet. På Husforsikringen gælder det de sager, hvor du som den forsikrede part er ejer, tidligere ejer eller bruger af den forsikrede ejendom
  • Husejeransvar (som eksempel – hvis du som husejer ikke rydder sne på sit fortov, og en person (kaldet den skadelidte) falder og får en personskade)


Skader fra kortslutning, overspænding eller anden elektrisk defekt


Skader på ejendommens andre bygninger. For eksempel garage, udhus og skur


Obs!

Der er nogle betingelser, der skal være opfyldt for, at der er dækning på en Husforsikring. Betingelserne afhænger af selve skaden. Hvis du eksempelvis opdager en insektskade på dit hus, så er det en betingelse for dækning, at der er så meget skade, at det har betydning for træets bæreevne.

 

Forstå mere med et konkret eksempel

Din Husforsikring dækker, hvis du pludselig får en skade på dit hus, fordi en stor gren knækker under en storm og ødelægger en del af taget. Men forsikringen dækker ikke, hvis huset får en vandskade, fordi du ikke har skiftet en ødelagt tagsten.

 

 

Få gode råd

 

Som husejer er vedligehold og udbedringer af stor betydning. Det kan virke overvældende, så vi har sammenfattet en taksators gode råd til dig som husejer. Med disse gode råd om løbende vedligeholdelse kan du så vidt muligt undgå skader på dit hus. Så undgår du at skulle have dyre håndværkere ud – hvilket er godt nyt for pengepungen!

Se de gode råd her.

 

 

 

Skab dig et overblik over mulige tilvalgsforsikringer

 

Du kan skræddersy din Husforsikring med ekstra forsikringer

 

Kig på din bolig. Hvor gammel er den, hvordan er standen, hvordan er de indre og ydre forhold, installationer, byggematerialer, byggemetoder og så videre. Det er alt dette, som du må have fokus på, når du skal finde ud af, om du har behov for tilvalgsforsikringer. Her får du en oversigt over de vigtigste 7.

 

1. Forsikring af vinduer, glaskogeplader og sanitet

Dækker alle former for brud på bygningens glas, vinduer, glaskogeplader og toilet samt håndvask.

 

2. Forsikring af stikledninger

Dækker skader, der er sket som følge af brud på stikledningen/kloakken i jorden.

 

3. Forsikring af skjulte rør og kabler

Dækker skader, der er sket som følge af brud på skjulte rør eller kabler. Skjulte rør skal forstås som rør skjult i vægge, skunkrum, krybekældre, under gulv eller indstøbt i gulv.

Problemet med skjulte rør og installationer er, at det kan være svært at opdage utætheder og mindre skader, som ofte først bliver synlige, når problemet har udviklet sig til alvorlige skader.

4. Forsikring mod svamp og insekter

Dækker bygningsskade, som er forårsaget af trænedbrydende svampe og træødelæggende insekter.

 

5. Forsikring mod råd

Dækker skader, som er forårsaget af råd, der ødelægger træets bæreevne eller funktion. Alle typer rådskader på døre og vinduer er dækket.

 

 

 

 
6. Forsikring mod udvidet vandskade

Dækker udvidet vandskade. Kommer der eksempelvis vand ind igennem en utæthed ved vinduet, dækker forsikringsselskabet følgeskaderne af vandet, mens du selv skal udbedre selve skadeårsagen. Denne dækning er god at have, når der ofte kommer meget regn og forhøjet grundvand. Her vil Udvidet vandskade dække indsivning af grundvand, hvis kloakken eksempelvis ikke kan følge med. Den dækker også slagregn. Når det regner så meget og kraftigt, som det gør om for- eller efteråret, så er der mange, der får slagregn ind på loftet, som kan give en vandskade. Der kan også ske vandskader om vinteren. Her vil Udvidet vandskade dække fygesne på loftet.

 

 

 


Tip!

Tal med dit forsikringsselskab, hvis du har installeret en vandalarm. En vandalarm går i gang og lukker automatisk for vandet, hvis der kommer vand i dit hjem som følge af utætheder i skjulte rør, pludselige brud på rør eller en utæt vaskemaskine.

Dermed undgår du at få store vandskader på dine gulve og ejendele. Af samme årsag kan du ofte få rabat på præmien for rørskadedækning, så du kan både spare vandforbrug og penge.

 

7. Forsikring i forbindelse med om- og tilbygning

En Om- og tilbygningsforsikring er en all-risk forsikring, som dækker en række skader på dit hus, når du er i gang med at bygge om eller bygge til. Den dækker blandt andet skader på byggeriet, skader på eksisterende bygninger, bygningsdele og bygherreansvar under byggeriet.

 

 

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

 

LÆS MERE

 

Energikilder

 

Sådan dækker Husforsikringen alternative energikilder


Er du optaget af alternative energikilder og har installeret en eller flere former, skal du vide, at din Husforsikring er med dig. Solceller kan forsyne dig med el, mens jordvarme, solfangere og varmepumper kan give dig en varm bolig og varmt vand. Din Husforsikring omfatter det hele og dækker de skader, som i forvejen er dækket af din forsikring. Dog er det vigtigt, at anlæggene er monteret rigtigt, og derfor er det smart at gøre brug af fagfolk til netop monteringen. 


 

 

Forsikring af solcelleanlæg

Husforsikringen dækker dine solceller og solfangere, hvis de eksempelvis bliver beskadiget af en storm, hagl og skybrud. Dine solceller er også forsikret i tilfælde af, at de bliver ødelagt af brand og nedstyrtede genstande, eller hvis de bliver udsat for tyveri og hærværk.


Tip!

Hold dine solceller rene, da det har betydning for dit anlægs ydelse og rentabilitet. De seneste års tordenvejr og lyn har medført mange beskadigede solceller. Elektrikere anbefaler derfor, at du får monteret en transientbeskyttelse, da solcellerne er meget udsat for lynnedslag på taget af dit hus.

 

 

Forsikring af jordvarmeanlæg

Med jordvarme bruger du varmen fra solen til at opvarme dit hus. Selve jordvarmepumpen består af en jordslange, der opsamler jordens varme og transporterer den via en jordvarmepumpe ind i dit hus, hvor du kan bruge den til opvarmning og varmt vand.

 

Jordvarmepumpen er dækket af din Husforsikring. Hvis du derudover tegner en udvidet rørdækning som tilvalgsforsikring, så er du dækket ved skader på slangen ude i jorden.

 

 

 

 

 

Forsikring af varmepumpe

En Husforsikring dækker huset som bygning. Det vil sige, at forsikringen dækker vinduer, vandrør, elinstallationer og varmekilder. Hvis du har eller overvejer at få en varmepumpe, er den dækket af din Husforsikring, uanset om den er til Luft/Vand eller Luft/Luft.

 

Tip!

Elektronikken i varmepumperne er meget følsom, og derfor anbefaler elektrikere, at du får installeret transientbeskyttelse. Et lynnedslag kan nemlig have store økonomiske konsekvenser, da du ikke blot mister udstyr, men også får driftsforstyrrelser.

 

 

Hvad gør jeg med min Husforsikring, når jeg har solgt mit hus?

 

Har du solgt dit hus, er den nye ejers forsikringsselskab forpligtet til at sende en opsigelse af Husforsikringen til dit forsikringsselskab. Det sker automatisk, men derfor er det en god ide at være opmærksom på, om du får en opsigelse.

 

 

 

Forsikringsordbogen

 

All-risk forsikring

En All-risk forsikring er en forsikringsform, som man ofte tilbyder i forbindelse med ombygning af en ejendom. Her er forsikringstageren i princippet dækket mod alle uforudsete hændelser, dog ofte kun pludseligt indtrufne. En All-risk forsikring dækker alle skader, på nær de skadesårsager, der er undtaget i forsikringsbetingelserne Det vil sige i forbindelse med en ombygning dækkes som udgangspunkt alle skadesårsager, men der er nogle skadesårsager, der er undtaget i forsikringsbetingelserne.

Fygesne

Fygesne kan opstå, når det sner og blæser meget på samme tid. Sneen hvirvles op og kan trænge ind gennem selv de mindste sprækker og revner, især i husets tag, og dermed lande på dit loft. Her kan fygesneen forårsagerskimmelsvamp og vandskader, når sneen smelter. Tjek derfor altid dit loft, når det har sneet og blæst meget udenfor.

Misligholdelse

Forsikringen dækker ikke ved misligholdelse. Hvis dit tag er utæt, husets mur eller sokkel har revner eller sprækker eller dine tagrender er defekte eller stoppede, dækker din Husforsikring som hovedregel ikke eventuelle skader i forbindelse hermed. Det er for eksempel skader i form af nedsivende fugt eller smeltet fygesne.

Skadelidte

Skadelidte er den person, som har lidt skade.

Slagregn

Slagregn er regndråber, som af vind eller kraftig blæst føres ind mod lodrette bygningsflader, der kan opfugtes eller gennemtrænges.

Udvidet vandskade

En udvidet vandskade er en skade efter at vand er trængt ind i huset, for eksempel nedbør eller fygesne, opstigning af kloak- eller grundvand (også når der ikke er skybrud) samt udsivning fra for eksempel en radiator.

Vandalarm

En vandalarm starter en alarm og nogle modeller lukker automatisk for vandet, hvis der kommer vand i dit hjem eller sommerhus enten pga. utætheder i skjulte rør eller en utæt vaskemaskine. Med en vandalarm undgår du, at vandet når at forårsage store vandskader på dine gulv og ejendele.

Vedligehold

Det er vigtigt, at du vedligeholder dit hus og sommerhus, da manglende vedligeholdelse kan have betydning for din erstatning. Her er eksempler på, hvad du løbende bør vedligeholde:

 

  • Hold dit tag og inddækninger tætte.
  • Hold tagrender og nedløb rene, så der er frit afløb.
  • Revner i murværk skal udbedres.
  • Udvendige bygningsdele af træ bør løbende overfladebehandles med egnede produkter, så du undgår råd.